EP.112 ผู้หญิง : หุ้นส่วนกระบวนการสันติภาพ

The Active Podcast EP.112

ผลกระทบจากความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงชายแดนใต้ อีกด้านหนึ่งมีความพยายามโดยกลุ่มผู้หญิงเอง ที่ลุกขึ้นมาแสดงบทบาทหลายระดับในกระบวนการสันติภาพ

แม้ที่ผ่านมา กลุ่มผู้หญิงและภาคประชาสังคมชายแดนใต้จะมีข้อเสนอเชิงนโยบาย แต่เพราะอะไรจึงยังพบกับทางตัน ทั้งเป้าหมายของข้อเสนอเหล่านั้น ไม่เพียงแค่การยุติความรุนแรง แต่คือการสร้างเป้าหมายว่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร 

คุยกับ ‘ผศ.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ’ รอง ผอ.สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล และ ‘ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ’ นายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace) ชวนคุยโดย ‘อรุชิตา อุตมะโภคิน’ และ ‘รัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์’ ใน The Active Podcast EP.112 | ผู้หญิง : หุ้นส่วนกระบวนการสันติภาพ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม