จับตา สุราก้าวหน้า หลังประกาศกฎกระทรวงปลดเงื่อนไขผลิตสุรา

เครือข่ายหนุนร่างแก้ พ.ร.บ.สรรพสามิต เข้ายื่นหนังสื่อถึง ส.ส. ขอโหวตเห็นชอบกฎหมายสุราก้าวหน้า ชี้ ประกาศกฎกระทรวงไม่ชัดเจน ต้องปรับแก้กฎหมาย หลังกระทรวงการคลังปลดเงื่อนไขผลิตสุราเพื่อดื่ม เครื่องจักร และกำลังการผลิต

วันนี้ (2 พ.ย. 2565) ที่ อาคารรัฐสภา สมาคมคราฟท์เบียร์แห่งประเทศไทย สมาคมสุราชุมชนไทย ประชาชนเบียร์ และเครือข่ายที่สนับสนุน ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้โหวตเห็นชอบวาระ 2 และ 3 ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ซึ่งถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ โดยมีตัวแทนจากหลายพรรคการเมือง เช่น พรรคก้าวไกล แกนหลักที่เสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ รวมถึงพรรคเพื่อชาติ 

สุราก้าวหน้า

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ระบุว่าความแตกต่างของ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า และประกาศกระทรวงการคลังในเรื่องของสุรา ว่าร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เป็นการปลดล็อก เพื่อจะให้เกิดความเท่าเทียมและลดการเอาเปรียบของทุนใหญ่ ขณะที่กฎของกระทรวงเป็นการเปลี่ยนล็อก จากล็อกหนึ่งไปอยู่อีกล็อกหนึ่ง ไม่ได้เป็นการปลดล็อกจริง 

“สิ่งที่เห็นจากการประกาศกฎกระทรวงที่ประกาศมา 1 วัน ก่อนการประชุมสภา เป็นแค่กุศโลบายที่จะใช้เพื่อคว่ำ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ผมคิดว่านโยบายสุราเป็นนโยบายผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดกับนโยบายซอฟต์ พาวเวอร์และนโยบายท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ไปในทิศทางเดียวกันได้”

สืบเนื่องจากกรณีที่ ครม. เพิ่งอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ในวันนี้ ขณะที่วันนี้เอง ร่างกฎหมายก็กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ

สมบูรณ์ แก้วเกรียงไกร นายกสมาคมสุราชุมชน มองว่า แม้กระทรวงการคลังจะแถลงยืนยันว่า เป็นการปรับแก้กฎกระทรวงซึ่งจะเปิดโอกาสให้การผลิตสุราทำได้ง่ายขึ้น เพราะมีการปรับลดข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็ก ให้สามารถขยายกำลังการผลิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสินค้าเกษตร เพียงแต่มีเงื่อนไขเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยมากขึ้นนั้น แต่ภาคประชาชนเห็นว่า เนื้อหาของกฎกระทรวงยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ เท่ากับ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า และการปรับแก้กฎหมายจะมีความชัดเจนมากกว่า ทั้งนี้ยังระบุว่าการประกาศของกระทรวงเป็นเกมทางการเมือง

“สมาคมสุราชุมชนร่วมกับเครือข่าย ยื่นหนังสือให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้มา 5-6 ปี ก็แปลกใจว่าอยู่ ๆ มีการประกาศร่าง และประกาศใช้และมีผลเลย ซึ่งเป็นการเมืองชัด ๆ”

สุราก้าวหน้า

ทั้งนี้ยืนยันว่า พ.ร.บ ฉบับนี้ยังต้องไปต่อ เพราะจะได้มีหลักปฏิบัติที่มั่นคง ไม่เหมือนกฎกระทรวงที่สามารถปรับแก้ได้ง่ายตามดุลพินิจเจ้ากระทรวง

สำหรับสาระสำคัญของกฎกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 มีดังนี้

หนึ่ง เดิมสุราชุมชนขนาดเล็กจากที่ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตต่ำกว่า 5 แรงม้าและใช้ คนงานน้อยกว่า 7 คน ให้สามารถขยายกำลังการผลิตเป็นระดับกลางที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตสูงกว่า 5 แรงม้าแต่ไม่เกิน 50 แรงม้า และสามารถใช้คนงานมากกวา่ 7 คนได้ แต่ต้องไม่เกิน 50 คน กรณีผู้ที่ผลิตสุราชุมชนจะขยายกำลังการผลิตจากระดับเล็กเป็นระดับกลาง จะต้องได้รับได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแช่หรือสุรากลั่นชุมชนขนาดเล็กมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

และไม่เคยกระทำความผิดตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต หรือเคยกระทำความผิดและพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นอกจากนี้ต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

สอง ยกเลิกกำลังการผลิตขั้นต่ำและทุนจดทะเบียนสำหรับกรณีการผลิตเบียร์เพื่อขาย ณ ที่ผลิต (Brewpub) และโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเดิมจะต้องมีขนาดการผลิตไม่ต่ำกว่า 100,000 ลิตรต่อปีและไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปีและกรณีโรงงานผลิต เบียร์ขนาดใหญ่ต้องมีขนาดการผลิตไม่ต่ากว่า 10 ล้านลิตรต่อปี สาหรับทุนจดทะเบียนน้ัน ต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 

สาม เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาที่อายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และนิติบุคคลสามารถขอใบอนุญาตผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อขายแลกเปลี่ยนหรือดำเนินการอื่นโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนและต้องมีปริมาณการผลิตสุราไม่เกิน 200 ลิตรต่อปี

และมีเงื่อนไขเรื่องต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนดและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เช่น หากจะทำเบียร์เพื่อบรรจุขวด จะต้องมีการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ทุกขนาด


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active