กสม. เรียกร้องรัฐบาล เร่งจัดสรรวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ดูแลกลุ่มเปราะบาง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ ชี้ รัฐต้องเร่งกระจายวัคซีนเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิประชาชน พร้อมขอให้ติดตามประชาชนที่เดือดร้อนจากมาตรการควบคุมโรค ให้ได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง

วันนี้ (15 ก.ค. 2564) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) แถลงการณ์ข้อเสนอถึงรัฐบาล ให้เร่งจัดสรรวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ดูแลกลุ่มเปราะบาง พร้อมบริหารจัดการวัคซีนอย่างโปร่งใส เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มขยายวงกว้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนด้วยการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนให้มากและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ในเร็ววัน

2. การจัดสรรและจัดลำดับความสำคัญของวัคซีนควรทำโดยกระบวนการที่โปร่งใสตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก โดยเน้นให้ความสำคัญกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยหนักและเสียชีวิต บุคลากรด่านหน้าด้านสาธารณสุข รวมถึงกลุ่มเปราะบางทั้งหลาย เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน คนไร้รัฐ และแรงงานนอกระบบ

3. ขอเสนอให้ปรับแผนการจัดหาวัคซีนให้ทันต่อสายพันธุ์ของโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ประชาชนจะได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิผลสูงสุดในการป้องกันโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งเตรียมความพร้อมแผนการจัดสรรวัคซีนสำหรับการฉีดกระตุ้น (booster dose) ด้วย

4. จัดบริการตรวจเชิงรุกให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มประชากรในพื้นที่เสี่ยง อาทิ ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล เพื่อจำกัดวงของการแพร่ระบาดของโรค และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากได้รับเชื้อ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือได้ทันที

5. ขอเสนอให้ติดตามว่าประชาชนที่เดือดร้อนจากมาตรการควบคุมโรคได้รับการเยียวยาจากรัฐอย่างทั่วถึงหรือไม่ โดยอาจพิจารณากำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย และเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็วต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้