เปิดประวัติ 6 กสม. ชุดใหม่

มีทั้งอดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรม นักกฎหมาย นักวิชาการ นักสื่อสารมวลชน และนักสิทธิชุมชน คาด เริ่มเข้าทำงานวันแรก 31 พ.ค. 64

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดใหม่ จำนวน 6 คน โดยมีประวัติและรายละเอียด ดังนี้

พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อายุ 65 ปี ได้รับแต่งตั้งจากการเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมยุโรป และอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

ปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อายุ 63 ปี ได้รับแต่งตั้งจากการเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อายุ 60 ปี ได้รับแต่งตั้งจากการเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน มีประสบการณ์ทำงานด้านชุมชน เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิชุมชนไท, อนุกรรมการแก้ปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเลและกะเหรี่ยง สำนักนายกรัฐมนตรี และอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปเพื่อแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อายุ 59 ปี ได้รับแต่งตั้งจากการเป็นผู้มีความความเชี่ยวชาญในการสอนหรือทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา ประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ประสานงานภาคเหนือ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

ศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อายุ 56 ปี ได้รับแต่งตั้งจากการเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เคยเป็นทนายความประจำสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน,  ผู้อำนวยการโครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และนิติกรทรงคุณวุฒิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อายุ 62 ปี ได้รับแต่งตั้งจากการเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อมวลชน และเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสื่อสารมวลชน

ทั้งนี้ มาตรา 246 รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 กำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจํานวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา ทำให้ยังต้องมีการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพิ่มอีก 1 คน เพื่อให้ครบ 7 คนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

ส่วนวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว โดยคาดว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ จะเริ่มเข้าทำงานที่สำนักงาน กสม. ที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ ในวันจันทร์หน้านี้ (31 พ.ค.)

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว