กทม. ยอมถอย เลื่อนเก็บค่าโดยสาร รถไฟฟ้าสายสีเขียว 104 บาท

กรุงเทพมหานคร ระบุ ได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ทบทวนค่าโดยสาร จากเดิมจะเริ่มเก็บวันที่ 16 ก.พ. นี้ โดยคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและ กทม. ให้เหมาะสม

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 กรุงเทพมหานคร ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว 104 บาทตลอดสายออกไปก่อน จากเดิมจะเริ่มเก็บในวันที่ 16 ก.พ. 2564 นี้

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า ตามที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2559 มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต โดยได้สร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเดินรถเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2563 และกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2564 จัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในอัตราไม่เกิน 104 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. 2564 เป็นต้นไปนั้น

กรุงเทพมหานครได้รับนโยบายจากรัฐบาล ให้พิจารณาทบทวนอัตราค่าโดยสารตามประกาศฯ โดยให้คำนึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และภาระของกรุงเทพมหานครให้เกิดความเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยร่วมหารือแนวทางในการดำเนินการกับสภากรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 จึงให้เลื่อนการจัดเก็บค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำหนดค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ลงวันที่ 15 ม.ค. 2564 ออกไปก่อน

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว