กรมโยธาฯ แจง เปลี่ยนผังเมืองจะนะ ตามมติ ครม.

ระบุ เพื่อขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา ย้ำ ผู้เห็นต่างยังยื่นค้านได้ภายใน 30 วัน นับแต่ปิดประกาศ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงกรณีการคัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวเป็นสีม่วง โดย อนวัช  สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้ชี้แจงกรณี เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น รวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียว ซึ่งเป็นประเภทชนบทและเกษตรกรรรม เป็นสีม่วง เพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ใน 3 พื้นที่ คือ ต.นาทับ ต.สะกอม และ ต.ตลิ่งชัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นผู้ขับเคลื่อน

สำหรับการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมโยธาธิการและผังเมือง คือ กลุ่มผู้คัดค้านขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตำบล ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนและผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส่งผลรายงานผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนฯ ไปยังหน่วยงานเป็นการเร่งด่วน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงต้องดำเนินการขอแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผังสอดคล้องกับแผนงานโครงการ 4 ประเภทการลงทุน ได้แก่สวนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีแห่งอนาคตเมืองอัจฉริยะ ท่าเรือน้ำลึก ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า และศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสะอาด

โดยต้องนำประเด็นการขอแก้ไขกฎกระทรวงฯ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลา คณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาให้ความเห็น โดยเมื่อคณะกรรมการผังเมืองให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้องปิดประกาศ 30 วัน โดยปิดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมที่แก้ไขและรายละเอียดของการแก้ไขไว้ในที่เปิดเผยภายในเขตของผังเมืองรวม โดยในประกาศให้มีคำเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในประกาศ

ทั้งนี้ เครือข่ายจะนะรักษ์ท้องถิ่น หากมีความเห็นต่างอย่างไร ก็สามารถแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรได้ (ยื่นคำร้อง(เดิม)) ตามกระบวนการแก้ไขกฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดมีสิทธิในการแสดงข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาที่ระบุในประกาศ เพื่อให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาคำร้อง และจะได้มีการแจ้งผลการพิจารณาข้อคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active