ครม. เคาะงบฯ กลางแก้แล้ง-ท่วม เพิ่มกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท

กระจายงบฯ 76 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและพายุซินลากู หวังจ้างงานท้องถิ่น กระตุ้นท่องเที่ยว เกษตร วิสาหกิจชุมชน


เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2563 ‘ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์’ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบฯ กลางในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 11,893 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ 15 หน่วยงาน เพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว 3 ครั้ง รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่ 5 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามที่ สทนช. เสนอ เพื่อสามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ | เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)อีกทั้งเป็นแผนงานที่มีสถานะพร้อมดำเนินการได้ทันที ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แล้ว

สำหรับแผนงานที่ได้รับงบกลางในการดำเนินงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 8 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 แห่ง
 2. โครงการปรับปรุงคลองเปรมประชากร จำนวน 2 แห่ง
 3. โครงการพัฒนาหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา จำนวน 2 โครงการ
 4. โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย จำนวน 83 รายการ
 5. โครงการขุดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ลักษณะเป็น Deep Pool จุดที่ 4 ส่วน
 6. โครงการจัดหาเรือกำจัดวัชพืช จำนวน 50 รายการ
 7. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเหยี่ยน พร้อมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ
 8. โครงการขุดลอกลำน้ำอิงตอนบนพร้อมอาคารประกอบ

ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยที่มีการสนับสนุนกว่า 10 หน่วยงาน มีจำนวน 2 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 18,927 รายการ
 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 805 ลำ

ส่วนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 2 โครงการ คือ

 1. โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ จำนวน 1,000 แห่ง
 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล จำนวน 10 ชุด

ขณะที่กองทัพบก กระทรวงกลาโหม มีจำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกแก้มลิงภายในชุมชนรถไฟ และกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 17 รายการ

“แม้ปี 2563 รัฐบาลได้สนับสนุนงบฯ กลางเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ไปแล้ว 3 ครั้ง แต่จากสภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ปัจจุบันแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำมีน้ำน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งขณะนี้มีประชาชนในภาคอุตสาหกรรมบางส่วนกลับภูมิลำเนาเพื่อไปทำอาชีพเกษตรกรรมจึงทำให้มีความต้องการใช้น้ำสูงขึ้นขณะที่พายุดีเปรสชั่นซินลากูรอบที่ผ่านมายังทำเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ ซึ่งหากการดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในจำนวนทั้ง 14 โครงการ ก็คาดว่าจะสามารถบรรเทาปัญหาได้ทันท่วงที”

Author

Alternative Text

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์