นับถอยหลัง “เปิดเมือง – ปลอดภัย” หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแนวทางผ่อนปรนมาตรการ 4 ระยะ


The Active พาส่องมาตรการความปลอดภัย ในจังหวัดที่สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้

เกณฑ์ของจังหวัดที่มองว่า “สามารถควบคุมผู้ติดเชื้อได้” คือ การมีความเข้มข้นในมาตรการทางสาธารณสุขและการแพทย์ เช่น การขยายการตรวจให้ครอบคลุม สามารถตรวจวินิจฉัย แยกรักษา และติดตามผู้สัมผัสได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการประเมินความสามารถและความพร้อมของระบบสาธารณสุขในพื้นที่

ส่วนความร่วมมือของประชาชน คือ ความเข้าใจในมาตรการตามสุขลักษณะ และปฏิบัติตามได้ผลเป็นอย่างดี ขณะที่ภาคธุรกิจและการค้า ก็เริ่มเดินหน้า ตามประเภทการผ่อนปรนที่แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ซึ่งจะมีการประเมินผลทุก 14 วัน คือ 1) ประเภทธุรกิจสีขาว เป็นธุรกิจจำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่สามารถควบคุมได้ หรือสวนสาธารณะ 2) สีเขียว เป็นสถานที่ประกอบการขนาดเล็ก หรือสนามออกกำลังกายกลางแจ้ง 3) สีเหลือง เป็นสถานประกอบการพื้นที่ปิด ติดแอร์ และ 4) สีแดง เช่น สนามมวย สถานที่แหล่งบันเทิงที่แออัด และมีความเสี่ยงสูง ซึ่งในประเภทที่ 4 อาจยังคงปิดไว้ เพราะเป็นแหล่งแพร่โรคสำคัญ และมีความเสี่ยงสูง

ที่สำคัญ คือ การมีระบบเฝ้าระวังตรวจจับ และคาดการณ์ความรวดเร็วของการแพร่โรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของนักวิชาการทางการแพทย์และอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกมาก่อนหน้านี้ เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิต ภายใต้ “สังคมปกติใหม่” สายพานเศรษฐกิจเดินหน้า สังคมไม่หยุดนิ่ง แต่ยังมีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้

“ระบบลงทะเบียน” และ “การติดตาม” ที่สามารถใช้งานได้อย่างง่าย จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการระบาดของโรค แม้ในระยะต้นของการผ่อนมาตรการและปลดล็อกเมือง เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าถึงได้ทุกคน

เริ่มต้นด้วยการ “ลงทะเบียน” ของร้านค้ากลุ่มตาม “สีเขียว” ส่วนร้านค้ากลุ่ม “สีเหลือง” หลังลงทะเบียนแล้ว ต้องมีการตรวจสอบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ส่วนผู้ใช้บริการ หากมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้แอปพลิเคชันไลน์ได้ สามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน จากนั้น ซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้ตามปกติ และก่อนออกจากร้านค้าหรือสถานประกอบการ ต้องลงชื่อออก พร้อมประเมินผลร้านค้าว่ามีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด

แต่หากผู้ใช้บริการที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับลงทะเบียน หรือไม่มีโทรศัพท์มือถือ สามารถลงชื่อและเวลาในเอกสารที่ร้านค้าหรือสถานประกอบการเตรียมไว้ จากนั้น สามารถซื้อสินค้า หรือใช้บริการได้ตามปกติ และหากพบว่าไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งหน่วยงานในท้องถิ่นผ่านช่องทางโทรศัพท์

ผลลัพธ์ของการลงทะเบียนการใช้บริการแบบนี้ นอกจากช่วยตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยของร้านค้าและสถานประกอบการ เพื่อประเมินการเปิดให้บริการและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถติดตามย้อนกลับ ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อมีประวัติสัมผัสในสถานที่ดังกล่าว

ส่วนร้านค้าเอง สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดเก็บ คือ รายชื่อผู้มาใช้บริการ เพื่อให้หน่วยสอบสวนโรคติดตามกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว, จำนวนผู้ใช้บริการ เพื่อควบคุมจำนวนไม่ให้หนาแน่นจนเกินไป, ระยะเวลาเฉลี่ย เพื่อควบคุมเวลาที่ลูกค้าใช้บริการ และผลประเมินความปลอดภัยจากลูกค้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงมาตรการของร้านค้าและสถานประกอบการต่าง ๆ

ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นเอง ก็จะมีกลไกตรวจสอบและติดตามว่ามีร้านค้าหรือสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข ตามคำแนะนำ ส่วนคณะกรรมการร่วมระดับจังหวัด สามารถติดตามและประเมินผลการทำงานของหน่วยงานท้องถิ่น แล้วนำเสนอต่อสาธารณะ

ข้อเสนอมาตรการตามแนวทางนี้ เป็นความร่วมมือของ เครือข่ายหอการค้าไทย และประชาสังคมหลายกลุ่ม ที่รวมตัวกันในชื่อเครือข่าย Thaisafe.net ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกนำเสนอในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ ศบค. และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมเป็นแนวทางประกอบการผ่อนปรนมาตรการในระยะต่าง ๆ

ผู้มีส่วนสำคัญ ในการร่วมกำหนดว่า การผ่อนปรนการคุมเข้มในแต่ละระยะนั้น จะมาถึงช้าเร็วเพียงใด คือ “ประชาชน” ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำทางสาธารณสุขและมีส่วนร่วมรายงานความปลอดภัยของร้านค้าและสถานประกอบการ เพราะข้อมูลต่าง ๆ จะถูกส่งต่อให้การติดตามและควบคุมโรคทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ให้การปลดล็อกมาตรการ นำไปสู่การเปิดเมืองได้อย่างปลอดภัย


📌 ดูเพิ่ม
– หาบเร่ แผงลอย ตลาดนัด เตรียมเฮ! เฟสแรกรัฐผ่อนมาตรการ : https://www.facebook.com/theactive.net/photos/a.240742769290424/3107390995958906/?type=3&theater
– “New Normal” ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ ที่ยากเกินจะหลีกเลี่ยง : https://www.facebook.com/theactive.net/photos/a.240742769290424/3098491073515565/?type=3&theater
– Public Policy Talks | Scenario คุมการระบาด หลังเปิดเมือง ปลดล็อกเศรษฐกิจ : https://www.facebook.com/theactive.net/photos/a.624857514212279/3066849560013050/?type=3&theater

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active