เวทีสาธารณะ พินัยกรรม จนข้ามรุ่น

จากข้อมูล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) พบว่าความยากจนข้ามรุ่นหลากหลายรูปแบบเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างและเชื่อมโยงกับเงื่อนไขทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

The Active ร่วมกับโครงการวิจัยความยากจนข้ามรุ่นในสังคมไทยภายใต้ความท้าทายเชิงโครงสร้าง จัด เวทีสาธารณะ พินัยกรรม จนข้ามรุ่น เพื่อ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความจนข้ามรุ่นในสังคมไทย

โดย

• มนทิรา เข็มทอง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

• กิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

• ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

• รศ.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• รศ.กนกวรรณ มะโนรมย์ หัวหน้าคณะโครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• ผศ.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• ผศ.ฐานิดา บุญวรรโณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ผศ.อลิสา หะสาเมาะ คณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

• กิติมา ขุนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

• ธวัช มณีผ่อง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• ณาตยา แวววีรคุปต์ ดำเนินรายการ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active