หลักประกันรายได้ของทุกคนเมื่อสูงวัย ประเทศไทย พร้อมหรือยัง ? (16 ธ.ค. 2565)

ในปี 2565 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

แต่ผู้สูงอายุกำลังเผชิญภาวะ “แก่ก่อนรวย ป่วยก่อนตาย”

การสร้างหลักประกันรายได้เพื่อมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ จึงไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับทุกช่วงวัย เพื่อเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ในอนาคต

The Active ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย จัดเวทีสาธารณะ “หลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ” ชวนฟังเสียงความต้องการภาคประชาชน และทิศทางความพยายามผลักดันหลักประกันรายได้เพื่อมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ร่วมพูดคุยโดย…

• นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช)

• นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

• นิมิตร์ เทียนอุดม ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ

• ผศ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

• สุดใจ มิ่งพฤกษ์ ผู้นำชุมชนโครงการบ้านมั่นคงและการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเมือง จ.สุรินทร์

• อนันต์ แสงบุญ ผู้นำชุมชน และจิตอาสาธนาคารเวลา ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

• อัคศวัฒน์ ทรัพย์บริบูรณ์ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ “สวรรค์ไร่ปลายนาฟาร์ม” อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

• กชพร กลักทองคำ ตัวแทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

• วรชาติ ลิลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

ดำเนินรายการโดย…ณาตยา แวววีรคุปต์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active