สูงวัยใจสะออน Active Aging : Oldy Health Society

 Active Aging : Oldy Health Society มิติสาธารณสุข

ในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575 เสนอนโยบาย “สูงวัยใจสะออน  Active Aging : Oldy Health Society” กองทุนการออมส่วนบุคคลสำหรับสูงวัย OTODS (One Tambon One Day Service) หนึ่งตำบล หนึ่งหน่วยบริการ ผู้ช่วยผู้สูงอายุ จัดตั้งหน่วยจัดการผู้ช่วยผู้สูงอายุ เพื่อฝึกงาน หารายได้ให้กับผู้สูงอายุ และสภาพแวดล้อม Aging in Place  ส่งเสริมสุขภาพดี ปลอดภัย อยู่ได้ด้วยตัวเอง ทั้งในบ้าน นอกบ้าน โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่

พรรคที่ซื้อ: พรรชาติพัฒนากล้า, พรรคไทยสร้างไทย

สมาชิกทีม : เทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน, นภัทร ภักดีดำรง, อธิชา สงวนพงค์ , ณัฐชยา จันทชำนิ, ศิรสิทธิ์ สัจเดว์, สกล สัจเดว, อรนุช เลิศกุลดิลก, กนกวรรณ กนกวนาวงศ์, วรชาติ เฉิดชมจันทร์, ทิวลิป กิดาการ เอกอัครายุทธ, นพ.อาสาห์ ธีรนวกรรม

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม