ไทยพร้อมยัง… ที่จะมีหลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ วาทกรรม “สังคมไทยแก่ก่อนรวย” หรือ “ป่วยก่อนตาย” รวมทั้ง ช่วงชีวิตที่ยาวนานขึ้น แต่ความแข็งแรงทั้งทางการเงินและสุขภาพไม่ได้ยาวนานตาม ยิ่งตอกย้ำสภาพปัญหาที่ต้องเผชิญ

โอกาส ความหวัง อนาคตประเทศไทย ภาพฝันในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

The Active ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดเวทีสาธารณะ ไทยพร้อมยัง… ที่จะมีหลักประกันรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ”

ร่วมพูดคุยโดย

• รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการไทยพีบีเอส

• นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

• วรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

• นวพร วิริยานุพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

• อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• บุญเลิศ อันประเสริฐพร รองเลขาธิการกลุ่มงานปฏิบัติการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

• บุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

• กฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ดำเนินรายการโดย ผศ.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี และ ณาตยา แวววีรคุปต์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active