Thai PBS รับคำท้า ปลูกต้นไม้ 1,000 ต้นกับ ‘ชัชชาติ’

‘ท้ามาในจังหวะเหมาะ เพราะไทยพีบีเอสมีแนวทางที่จะลดการ์ปล่อยคาร์บอน ชดเชยคาร์บอน รักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้ว’

.
1,000 ต้น จะไม่ได้ยั่งรากในไทยพีบีเอสเท่านั้น แต่เกื้อกูลสู่ชุมชนเมือง The Active ชวนคุยกับ รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พร้อมส่งคำท้า สร้างความร่วมมือภาคีสื่อปลูกต้นไม้ร่วมกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม