สภาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแห่งชาติ

ระบบราชการ : รัฐของกลุ่มคนที่หลากหลาย มิติด้านรัฐ ในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575 เสนอนโยบาย “สภาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแห่งชาติ” ต้องมีตัวแทนเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ ต้องมี สว. ที่มาจากคนกลุ่มหลากหลายโดยวิธีประชาธิปไตย และกำหนดให้สภาส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแห่งชาติ เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีบทบัญญัติว่าหากหน่วยงานใดไม่ปฏิบัติตามมติของสภาฯ จะต้องรับผิดชอบทางการเมือง 

พรรคที่ซื้อ : พรรคเพื่อชาติ เพื่อไทย 

สมาชิกทีม : ชานันท์ ยอดหงษ์, ณัฐนนท์ บุญสม, ภูมิพัฒน์ โสดาวิชิต, จิราเจต นฤมิตไพร์ด, ชรินรัฐพงศ์ เเต่งทรัพย์, พีรพัฒน์ นิราราศน์, ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ, พลกฤต นฤพันธาวาทย์, พฤ โอ่โดเชา, สว่าง ศรีสม, วิทวัส เทพสง, รตี แต้สมบัติ, คัณธมาส เพ่งสุวรรณ, ปภาภรณ์ ชัณหชัชราชัย, รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล

#HackThailand2575 #PostElection #TheActive #ThaiPBS

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม