Maekha’s Hackathon “โอกาส” ของการพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน :นำเสนอแผนปฎิบัติการ การพัฒนาคลองแม่ข่า

โอกาสของการพัฒนา “คลองแม่ข่า” กำลังขับเคลื่อนไปในทิศทางไหน?

The Active ร่วมกับศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ ใจบ้านสตูดิโอ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัด #เวทีสาธารณะ Maekha’s Hackathon “โอกาส” ของการพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน

นำเสนอแผนปฎิบัติการร่วมกับตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ-พื้นที่สาธารณะสีเขียว-การพัฒนาที่อยู่อาศัย-การจัดตั้งกองทุนร่วมพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน

มองโอกาสการขับเคลื่อน การพัฒนาคลองแม่ข่า สู่การพัฒนาอนาคตเมืองเชียงใหม่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active