คลองแม่ข่าที่ถูกลืม:โอกาสอนาคตเมืองเชียงใหม่เพื่อทุกคน (23 ก.ค.2565)

ภาพฝันโอกาสของการพัฒนาเมือง จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เมื่อ “คน คลอง อยู่ร่วมกันได้” นำไปสู่ข้อเสนอแผนแม่บทด้านการจัดการที่อยู่อาศัย.แนวทางขับเคลื่อนด้านการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่า โอกาสที่เห็น ข้อเสนอที่เป็นไปได้

The Active Thai PBS ร่วมกับศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ชวนหาทางออก การพัฒนาเมืองควบคู่ การพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ใน เวทีสาธารณะ: คลองแม่ข่าที่ถูกลืม

โดย

• กฤษดา สมบูรณ์ ผอ.กองบริหารงานชุมชนภาคเหนือ เขต 1 การเคหะแห่งชาติ

• สมสุข บุญญะบัญชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับชุมชนที่มีรายได้น้อย

• ศรฉัตร บัวอ่ำ ผอ.ส่วนจัดการฐานข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่

• จิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

• ไพรัช โตวิวัฒน์ ตัวแทนจากภาคธุรกิจ และ ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่

• พรรณงาม สมณา ตัวแทนชุมชนริมคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา

• รศ.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผอ.ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

• รศ.ชูโชค อายุพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ

ดำเนินรายการโดย ณาตยา แวววีรคุปต์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active