“คลองแม่ข่าที่ถูกลืม :ความจริงของสถานการณ์ที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่า และอนาคตของการร่วมพัฒนา(23 ก.ค.2565)

เปิดที่มา “คลองแม่ข่า” และข้อมูล 4 ด้าน ของโอกาสการพัฒนาเมือง นำเสนอสถานการณ์ที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่า พร้อมแลกเปลี่ยน รับฟัง ความคิดเห็นร่วมกับตัวแทนจาก 23 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

เสียงสะท้อนจากทุกฝ่ายจะนำไปสู่อนาคตของการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของทุกคน

โดย

• สุดารัตน์ อุทธารัตน์ นักวิจัยจากศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์

• ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร คณะทำงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองแม่ข่า

-อัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

-รศ.ชูโชค อายุพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ

-รศ.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง

-วรงค์ วงศ์ลังกา ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว

-ไพรัช โตวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง

-สมสุข บุญญะบัญชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนที่มีรายได้น้อย

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active