Public Forum: เปลี่ยนทัศนคติ ไม่ตรวจ HIV ก่อนเข้าทำงาน เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563

(1 ธ.ค. 63) ปัญหาการเลือกปฏิบัติในการตรวจเอชไอวีก่อนหรือหลังรับเข้าทำงาน คือข้อจำกัดหนึ่งที่ปิดกั้นความฝันในการประกอบอาชีพ และเป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมยังขาดความเข้าใจ
.
The Active ไทยพีบีเอส และเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีประเทศไทย (TNY+) ชวนติดตามการถ่ายทอดสดเวทีเสวนา “เปลี่ยนทัศนคติ ไม่ตรวจ HIV ก่อนเข้าทำงาน” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563
.
ร่วมเสวนาโดย…
• Richard Jones | รองประธานอาวุโส บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
• สมพงษ์ คล้อยแคล้ว | ผู้ตรวจการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• นพ.ธนัตถ์ ชินบัญชร | สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
• สุภัทรา นาคะผิว | ผอ.มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และประธานอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
• พิมพ์พิศา จินดาอินทร์ | ผู้แทนจากเครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (TNY+)
ดำเนินรายการโดย…
• นิวัตร สุวรรณพัฒนา | คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
• พิชญาพร โพธิ์สง่า | The Active / Thai PBS

📌 องค์กรร่วมจัด
• เครือข่ายเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (TNY+)
• ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส
• Thai PBS

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active