“เท่าทันโรค เท่าเทียมกัน” : นับถอยหลังโควิด 19 โรคประจำถิ่น

คลี่คลายความกลัว ไม่รังเกียจ ตีตรา เมื่อ “โควิด-19” จะไม่ใช่ “โรคฉุกเฉิน” เตรียมปรับสู่ “โรคประจำถิ่น” จะสร้างความมั่นใจ คลายกังวล ลดความสับสนได้อย่างไร?

The Active ร่วมกับ คอมโควิด และภาคีเครือข่าย เปิดเวทีสื่อสารว่าการใช้ชีวิตร่วมกับโควิดได้อย่างเข้าใจและปลอดภัยจำเป็นต้องสนับสนุนให้สังคมมีข้อมูลที่ถูกต้อง

ร่วมเสวนาโดย

  • นิมิตร์ เทียนอุดม มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
  • วรรณา แก้วชาติ มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
  • อารี คุ้มพิทักษ์ เครือข่ายคอมโควิด
  • เตือนใจ เกษมศรี สลัมสี่ภาค
  • พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
  • ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  • นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
  • นิวัตร สุวรรณพัฒนา ทีมโควิดชุมชนภาคเหนือ -COVID-19 Team
  • นันทชาติ หนูศรีแก้ว ตัวแทนกลุ่มคนไร้บ้าน บ้านเตื่อมฝัน

ดำเนินรายการ ณาตยา แวววีรคุปต์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ณาตยา แวววีรคุปต์