พระธรรม นำฟื้นภูหลง

ต้นปี 2563 ตลอด 4 วันของปฏิบัติการดับไฟป่าบนภูหลง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ป่าดิบเขาผืนสุดท้าย ต้นน้ำของแม่น้ำลำประทาว บุคคลที่เป็นกำลังหลักกินนอนกลางป่า ก็คือชาวบ้าน และพระสงฆ์

4 เดือน ที่ “ภูหลง” จมอยู่ใต้กองเถ้าถ่าน นับจากนี้คือการร่วมฟื้นคืนป่า ระหว่างพระและชาวบ้านที่ร่วมมือกันอีกครั้ง ในการฟื้นภูหลง

Author