ข้อมูลวิชาการ และประสบการณ์ Post Election โอกาสสังคมไทย

“ปรากฏการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมา เราเห็นพลังของประชาชนที่เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้”

ชวนร่วมถักทอตาข่ายนิรภัยของสังคมประชาธิปไตย “Political Safety Net” เพื่อ รองรับการเปลี่ยนผ่านหลังการเลือกตั้งให้ยั่งยืน ยกระดับกระบวนการการมีส่วนร่วมให้เป็นวาระทางสังคม!

📍13.30-14.10 เปิดข้อมูลวิชาการ Post Election จุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมสู่นวัตกรรม

•ผศ.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโปรแกรมคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• ศศิธร ศิลป์วุฒยา ทีมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากร

• ธีรพัฒน์ อังศุชวาล ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย ณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารวาระทาง สังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส

📍14.10 – 15.10 น. ประสบการณ์Post Election โอกาสสังคมไทย

• นเรศ ดำรงชัย Co-Founder, Accel Group Co., Ltd

• ผศ.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

• ผศ.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคม Thai Startup

• รุ่งมณี เมฆโสภณ ที่ปรึกษาองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ดำเนินรายการโดย ฐายิกา จันทร์เทพ

พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ “สร้าง Political Safety Net” เพื่อร่วมเปลี่ยนประเทศไทยอย่างยั่งยืน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active