Public Forum: “เปิดผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม ของโควิด-19 ต่อเกษตรกรรายย่อย

(5 มิ.ย. 2563) #เวทีสาธารณะ “เปิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของโควิด-19 ต่อครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยในชุมชนเกษตรกรรม”

The Active ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดเสวนาออนไลน์ “เปิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ของโควิด-19 ต่อครัวเรือนเกษตรกรรายย่อยในชุมชนเกษตรกรรม”

นำเสนอผลสำรวจโดย.. หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง

• ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล .

ร่วมให้ความเห็นโดย…

• ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ดร.สมชัย จิตสุชน : ผอ.วิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI

• วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ : ผอ.มูลนิธิชีววิถี BIOTHAI

• สุภา ใยเมือง : ผอ.มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

ชวนพูดคุยโดย.. ณาตยา แวววีรคุปต์

Author