Public Forum: “ตรวจแถว ท้องถิ่น เตรียมพร้อมเปิดเมือง”

(1 พ.ค. 63) #เวทีสาธารณะ “ตรวจแถว ท้องถิ่น เตรียมพร้อมเปิดเมือง”

The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส ชวนสนทนา หามาตรการกำหนดกลไก ควบคุมกิจการที่ได้รับการผ่อนปรน พร้อมเปิดข้อเสนอเปิดเมืองอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อเพิ่ม . ร่วมพูดคุยโดย…

• ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย | ปลัด อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• วันชัย นารีรักษ์ | นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

• วันชัย จงสุทธานามณี | นายกเทศมนตรีนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

• สุริยา ยีขุน | นายกเทศมนตรีตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

ชวนพูดคุยโดย..ณาตยา แวววีรคุปต์

Author