Public Forum “เดือนรอมฎอน ยุคโควิด-19”

(23 เม.ย. 63) #เวทีสาธารณะ “เดือนรอมฎอน ยุคโควิด-19”

The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส ชวนสนทนา ถึงแนวปฏิบัติในเดือนรอมฎอนของประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม กับครั้งแรกในชีวิตที่ไม่สามารถออกไปเฝ้าดูดวงจันทร์ด้วยตัวเอง เพราะการระบาดของโควิด-19

Author