กลไกรัฐธรรมนูญ กับทางออกความขัดแย้ง

กลไกรัฐธรรมนูญ กับทางออกความขัดแย้ง

The Active คุยกับ ‘ศาสตราจารย์ไชยันต์ ไชยพร’ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงทางเลือกประเทศไทย ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Author

Alternative Text

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น