Climate change โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ = รอด

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เมื่อภัยพิบัติแล้ง – ท่วม มีแนวโน้มเกิดขึ้นถี่และรุนแรงขึ้นกว่าเดิม
.
‘รศ.เสรี ศุภราทิตย์’ นักวิชาการด้านภัยพิบัติ ถอดบทเรียนพิบัติภายในต่างประเทศ กับข้อเสนอแนะถึงรัฐให้ พร้อมรับมือและปรับตัว

Author

Alternative Text

นิตยา กีรติเสริมสิน