The Active Podcast EP.16 | เปิดร่างกฎหมาย เปิดโอกาสชาติพันธุ์

“ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์หรือชนเผ่าไหน ก็เป็นคนไทยด้วยกัน”
ความเสมอภาค – เท่าเทียม – ยุติธรรม จึงควรเกิดขึ้นคนทุกกลุ่ม
.
การผลักดันร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ กำลังเป็นใบเบิกทางสำคัญที่ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ของไทย มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมมากขึ้น
.
The Active Podcast EP.16 ชวน “เปิดร่างกฎหมาย เปิดโอกาสชาติพันธุ์”
กับ ศักดิ์ดา แสนมี่ เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และ อภินันท์ ธรรมเสนา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนคุยโดย พรีน พิชญาพร โพธิ์สง่า

https://soundcloud.com/thaipbspodcast/the-active-podcast-ep16

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้