EP.97 มองเห็น เข้าใจ อยู่ร่วม บนความหลากหลายชาติพันธุ์

The Active Podcast EP.97

“จะเราหรือเขา ก็เป็นคนเหมือนกัน ไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนก็สำคัญ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากัน…“

.

ที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์ มักถูกมองเป็นอื่นด้วยอคติ ถูกผลักให้เป็นคนชายขอบ ทั้งที่จริงแล้วประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่มากกว่า 60 กลุ่ม ประชากรกว่า 6 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ

.

ในสัปดาห์วันชนเผ่าพื้นเมืองโลกและไทย ชวนทำความเข้าใจไปกับ ‘อภินันท์ ธรรมเสนา’  นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เพื่อการอยู่ร่วมบนความหลากหลายของชาติพันธุ์ ชวนคุยโดย ‘ทัศนีย์ ประกอบบุญ’ ใน The Active Podcast EP.97 | มองเห็น เข้าใจ อยู่ร่วม บนความหลากหลายชาติพันธุ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม