The Active Podcast EP.77 | วิธีเป็นครูที่ใช่และเข้าถึงใจนักเรียน

เปลี่ยน ครู เป็น โคช พูดถึงกันมานานในโลกการศึกษา ที่มีจุดแข็งเรื่องการสั่งสอน แต่มีจุดอ่อนเรื่องการเชื่อผู้ฟัง ก่อเป็นกำแพงให้การเป็น “ครู” ห่างกับคำว่า “โคช”


.
‘อูม – ศศิธร สุขบท’ ชวน Upskill ทำความรู้จัก “วิธีเป็นครูที่ใช่และเข้าถึงใจนักเรียน” กับ ‘อาจารย์เปิ้ล – อธิษฐาน์ คงทรัพย์’ ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการโคช และ ‘ครูไม้เอก – พลรัฐ ตะโนดแก้ว’ ผู้มีประสบการณ์เป็นครูที่ใช่ มาให้เครื่องมือเกี่ยวกับการเข้าถึงเด็กแบบไหนจะทำเราเป็นคนที่ใช่และเข้าใจนักเรียนยุคนี้ ใน The Active Podcast EP.77 | วิธีเป็นครูท่ีใช่และเข้าถึงใจนักเรียน

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม