The Active Podcast EP.39 | ทวงวัคซีน แรงงานแพลตฟอร์ม

“พวกเราไม่ใช่หุ่นยนต์ พวกเราคือแรงงานแพลตฟอร์ม” เสียงสะท้อนจากกลุ่ม “คนงานกิ๊ก” หรือผู้รับงานบริการผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนส่งอาหาร คนส่งของ หรือแม่บ้าน … พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบริการแต่กลับถูกเมินเฉยจากสวัสดิการด้านสุขภาพและระบบการทำงานที่เป็นธรรม

.

ข้อเรียกร้องล่าสุดจากแรงงานแพลตฟอร์ม คือ “โควตาจัดสรรวัคซีน” เนื่องจากงานบริการจำเป็นต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการรับเชื้อ แต่กลับถูกเมินเฉย ขาดการช่วยเหลือดูแลจากผู้ประกอบการต้นสังกัด และไม่ได้อยู่ในกลุ่มโควต้าผู้ได้รับวัคซีนด่านแรกๆ ของระบบสาธารณสุข

.

The Active ร่วมกับ สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (JELI) สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ที่มีต่อคนงานกิ๊ก หรือแรงงานแพลตฟอร์ม เพื่อมองแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน กับ “เนียบ” ชนฐิตา ไกรศรีกุล เจ้าหน้าที่วิจัย JELI และ “พี่จิตร” ตัวแทนแม่บ้าน บนแพลตฟอร์ม ชวนคุยโดย “พรีน” พิชญาพร โพธิ์สง่า ใน The Active Podcast EP.39 | ทวงวัคซีน แรงงานแพลตฟอร์ม

.

เว็บไซต์ : www.thaipbspodcast.com

Application : Thai PBS Podcast

Podcast : Spotify, SoundCloud, Apple และ Google

Youtube : ThaiPBS Podcast

.

ติดตามเน้ือหาทั้งหมดของ The Active ท่ี https://theactive.net/podcast

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้