EP.173 | วันเด็กเกาหลีใต้เกิดจากอำนาจอธิปไตยที่ถูกลิดรอน แล้ววันเด็กของไทยมาจากอะไร…ใครรู้บ้าง ?

The Active Podcast

“วันเด็ก” ในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในทุกปี ตามคำแนะนำของผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก

.

แต่วันเด็กของเกาหลีใต้เกิดจากความต้องการส่งเสริมและปรับปรุงสถานภาพทางสังคมของเด็กและกระตุ้นให้ผู้ใหญ่ให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยที่ถูกลิดรอน หลังการได้รับอิสระจากระบอบอาณานิคมของญี่ปุ่น

.

The Active Podcast กับ ซีรีส์ “taekook lives อะไร ๆ ก็เกาหลี ! ชวนมองถึงความสำคัญของวันเด็ก ความสุขของอนาคตของชาติไม่ควรจบเพียงแค่ 1 วัน กับ ผศ.กรนภา บุญพิสุทธิ์ศิลป์ หัวหน้าสาขาเกาหลีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ใน The Active Podcast EP.173 | วันเด็กเกาหลีใต้เกิดจากอำนาจอธิปไตยที่ถูกลิดรอน แล้ววันเด็กของไทยมาจากอะไร…ใครรู้บ้าง?

Author

Alternative Text
AUTHOR

ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์

ผู้ประสาน 10 ทิศ ชอบการติดต่อ-สื่อสารเป็นชีวิตจิตใจ ตัวเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยการ "ติ่ง"

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม