EP.146 | ทำไมต้องกตัญญู ? ตรรกะเด็กรุ่นใหม่ หรือแค่คาดหวังรัฐสวัสดิการ

The Active Podcast EP.146 |

ถ้าไม่ให้เงินพ่อแม่ เราจะกลายเป็นลูกอกตัญญูไหม ?

แนวคิดหลักขงจื๊อของเกาหลีใต้ ที่มีหลักปฏิบัติว่าบุตรพึงต้องเลี้ยงดูบิดามารดา สอดคล้องกับหลักความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีของไทย แต่เมื่อ “ความกตัญญู” เชิงโครงสร้างปัจจุบัน ถูกมองในมิติทางการเงินเท่านั้น

ความคิดไม่ตอบแทนบุญคุณ อาจเป็นเพียงการคาดหวัง รัฐสวัสดิการที่ดีขึ้น หรือการที่รัฐเอื้อให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องเสียสละบางอย่างเพื่อครอบครัว ?

The Active Podcast กับ ซีรีส์ “taekook lives อะไร ๆ ก็เกาหลี !”  ชวนมองการมีรัฐสวัสดิการจะช่วยลดทอนภาวะพึ่งพิงได้อย่างไร กับ ผศ.ภาคภูมิ แสงกนกกุล สมาชิก Confucius Bookclub และ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน The Active Podcast EP.146 | ทำไมต้องกตัญญู ? ตรรกะเด็กรุ่นใหม่ หรือแค่คาดหวังรัฐสวัสดิการ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ภัทวีย์ ศรีหะไตรย์

ผู้ประสาน 10 ทิศ ชอบการติดต่อ-สื่อสารเป็นชีวิตจิตใจ ตัวเราขับเคลื่อนไปได้ด้วยการ "ติ่ง"

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม