สำรวจ “ประปาหมู่บ้าน” พบ 55% ไม่สะอาด-มีเชื้อโรค

กรมอนามัย แนะ อปท. พัฒนาคุณภาพน้ำตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ชี้น้ำประปาต้องดื่มได้ ขานรับวันน้ำโลก 22 มี.ค. ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงน้ำสะอาดของประชาชน

วันที่ 21 มี.ค. 2565 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านทั่วประเทศ​พบว่า มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับบริโภคเพียง 20% ส่วนอีก 55% ต้องปรับปรุงก่อนนำมาบริโภค โดยการต้มหรือเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากพบการปนเปื้อนแบคทีเรีย ส่วนอีก25% นั้น ไม่สามารถนำมาบริโภคได้เพราะมีเหล็ก แมงกานีส ฟลูออไรด์ ความกระด้าง และคลอไรด์ เกินเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย    

อย่างไรก็ตาม ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน โดยขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค พร้อมจัดทำข้อเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้มีคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านระดับจังหวัด 

​ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดครบทุกจังหวัดแล้ว ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน โดยยึดแนวทาง 3 C ดังนี้ 

  1. Clear : ระบบประปาหมู่บ้านมีการจัดสภาพแวดล้อมตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบการจ่ายน้ำ รวมไปถึงการบริหารจัดการที่เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 
  2. Clean : ระบบประปาหมู่บ้านสามารถผลิตน้ำประปามีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 
  3. Chlorine : น้ำประปาในระบบจ่ายต้องมีคลอรีนอิสระคงเหลือตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.2-0.5 ppm. เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ที่ปนเปื้อนแบคทีเรียได้ ทำให้น้ำประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ เหมาะสมสำหรับการบริโภค และสามารถ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงน้ำสะอาดของประชาชนได้

ขณะที่ องค์การสหประชาชาติ (UN)  ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันน้ำโลก” หรือ “World Day for Water” เพื่อกระตุ้นให้ประชากรทั่วโลกเห็นความสำคัญของน้ำ เกิดความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ อย่างยั่งยืน โดยกรมอนามัยได้ส่งเสริมให้มีการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครอง สุขภาพอนามัยของประชาชน 

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS