รายการตรงประเด็น ไทยพีบีเอส คว้ารางวัลเกียรติยศประชาบดี

กระทรวง พม. มอบรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2565-2566 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี อุทิศตนเพื่อสังคม ชู “ตรงประเด็น” รายการที่ช่วยจุดประกายให้เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

28 ก.ย. 2566 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) รับ 3 รางวัลประชาบดี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แก่ รายการตรงประเด็น รายการวันใหม่วาไรตี้ ช่วงร้องทุกข์ลงป้ายนี้ และรายการ Big Story เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอส โดย

  1. รายการตรงประเด็น โดยศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active) ได้รับรางวัลเกียรติยศ เนื่องจากได้รับรางวัลติดต่อกัน 3 ปีซ้อน
  2. รายการวันใหม่วาไรตี้ ช่วงร้องทุก(ข์)ลงป้ายนี้ ได้รับรางวัลเกียรติยศ เนื่องจากได้รับรางวัลติดต่อกัน 3 ปีซ้อน
  3. รายการ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS และรางวัลประเภทสื่อสร้างสรรค์ ได้แก่ Big Story เรื่องใหญ่ Thai PBS

สำหรับ รายการตรงประเด็น ได้รับรางวัลเกียรติยศ เนื่องจากนำเสนอประเด็นที่เป็นทางเลือกของสังคมในทุกแง่มุม และสามารถจุดประกายให้เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางของสังคม เช่น คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน คนไร้สัญชาติ ขณะเดียวกัน ยังมีเวทีสาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่าย สื่อสารประเด็นต่าง ๆ ของผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากให้มีการช่วยเหลือและขับเคลื่อนนโยบายหลัก ๆ ของชาติอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล ผู้ดำเนินรายการตรงประเด็น

รายการตรงประเด็น จึงเป็นสื่อที่สร้างความตระหนักให้เกิดการขับเคลื่อนในสังคมจนสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ที่อยู่ในสภาวะที่ยากลำบากด้วยการจัดเวทีสาธารณะร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กรและหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งได้เผยแพร่มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ผู้พิจารณารางวัลจึงเห็นสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อรับรางวัลประชาบดี ประเภทสื่อสร้างสรรค์ (รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2565)

ส่วน รายการวันใหม่วาไรตี้ ช่วงร้องทุก(ข์) ลงป้ายนี้ ได้รับรางวัลเกียรติยศ เพราะเป็นรายการที่สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประสานช่วยแก้ปัญหาสังคมให้มีทางออก จึงเห็นสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อรับรางวัลประชาบดี ประเภทสื่อสร้างสรรค์ (รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2565) เช่นเดียวกัน

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก

กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัล ประชาบดี มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีอุทิศตนเพื่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่นำต้นแบบมาจาก พระประชาบดี เทพผู้เป็นที่พึ่งและสงเคราะห์ประชาชน ด้วยพลังแห่งการให้และแบ่งปัน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้รอดพ้นจากสภาวะยากลำบาก 

ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ได้รับรางวัล ประชาบดี แล้วกว่า 1,010 คน สำหรับปีนี้ มีผู้รับรางวัล ประชาบดี ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 87 คน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

  1. ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 รวม 19 คน
  2. ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 รวม 16 คน
  3. ประเภทสื่อสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 รวม 23 รายการ
  4. ประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 รวม 29 คน

วราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรางวัล ประชาบดี ที่มอบให้จะเป็นกำลังใจ และสามารถขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่า วันนี้ การทำความดีของท่านมีคนเห็น และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้กับสังคมไทยเดินไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะบางครั้งภาครัฐอาจจะไม่สามารถทำงานเพียงลำพังได้ แต่เมื่อการได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดนั้น คือหัวใจสำคัญในการช่วยคนทุก ๆ กลุ่ม ทุก ๆ เพศ ทุก ๆ วัย และทุก ๆ สถานะ

“ดังนั้น วันนี้ กระทรวง พม. ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับรางวัล ประชาบดี และหวังว่าในปีต่อ ๆ ไป เราจะมีผู้ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้น และหลากหลายสาขามากขึ้น สำหรับการเข้ามาช่วยกันทำงาน เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้น”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active