เสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานคร

กทม. ดันนโยบาย 5 ดี 5 ด้านคนพิการ (สุขภาพดี เรียนดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี/โครงสร้างดี และบริหารจัดการดี) พร้อมเปิดช่องทางสื่อสารออนไลน์ Line OA “Bangkok for All” ฟังเสียงสะท้อนจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพฯ และเพิ่มพื้นที่แสดงผลงานศักยภาพคนพิการสร้างโอกาสทางสังคมและอาชีพ

วันนี้ (26 ก.ย. 66) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย จัดเวที “เสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพมหานคร” (คนพิการเส้นเลือดฝอยอินแอ็คชั่น) เพื่อเป็นกลไกให้ประชาคมคนพิการเพื่อคนกรุงเทพมหานครได้มีเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น และได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และร่วมขับเคลื่อน ระหว่างเส้นเลือดฝอยคนพิการ/เครือข่ายคนพิการ และกรุงเทพมหานครในการพัฒนานโยบายคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งร่วมตัดสินใจด้วยเหตุผลและข้อตกลงร่วมกันของคนพิการ เพื่อการฟังเสียงคนพิการเพื่อคนพิการ ตามแนวคิดหลักการ “ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเราต้องมีเรา (Nothing about us without us)”

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า คนที่รู้เรื่องดีที่สุดว่าคนพิการต้องการอะไรก็คือคนพิการเอง การจะขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการให้ดีที่สุดจึงต้องมาจากการมีส่วนร่วมของคนพิการ วันนี้มารวมกลุ่มกันเป็นเวทีแรกของประชาคมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญมาก ๆ เพราะลำพังเพียงภาครัฐทำ 5 ดี วันหนึ่งอาจมีบางด้านที่แผ่วไปได้ แต่หากมีประชาคมที่เข้มแข็งงานทุก ๆ ด้านก็จะเดินหน้าต่อเนื่องไปได้

ทั้งนี้ สิ่งที่เราทำคือการแบ่งงานด้านคนพิการออกเป็น 5 ด้าน 5 ดี ซึ่งในการขับเคลื่อนแต่ละดี ผู้ว่าฯ ชัชชาติได้ให้แนวทางไว้ว่าจะต้องประกอบไปด้วย 4 เกลียว คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ซึ่งในวันนี้มีภาคประชาสังคมมาเติม การที่มีครบ 4 เกลียวมาช่วยกันทำงานจะทำให้งาน 5 ดี เพื่อคนพิการมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนในอนาคต

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวด้วยว่า งบประมาณต่าง ๆ ของ กทม.ที่ใช้ลงไปพัฒนาเพื่อคนพิการจะทำทุกด้านควบคู่กันไป แต่การมีประชาคมคนพิการเส้นเลือดฝอยจะทำให้รู้ได้ว่าสิ่งไหนจุดไหนที่จำเป็นเร่งด่วนและตรงตามความต้องการของคนพิการ ทั้งในเรื่องของ Universal Design เรื่องการจ้างงานคนพิการจะต้องให้ภาคเอกชนผู้ประกอบการเข้ามาร่วมด้วยมากขึ้น รวมถึงเรื่องอาชีพของคนพิการ ไม่ได้เป็นการซื้อด้วยความสงสารแต่คนซื้อเพราะสินค้ามีคุณภาพ รวมถึงเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปะต่าง ๆ จะเห็นว่าคนพิการมีฝีมือมาก ขาดเพียงเวทีและพื้นที่แสดงออก อีกเรื่องเร่งด่วนต้องทำจากนี้คือเรื่องเรียนดี โดยจัดอบรมครูการศึกษาพิเศษให้สามารถรองรับเด็กนักเรียนที่พิการเข้ามาเรียนรวมในโรงเรียนสังกัด กทม.ได้ และทำเชิงรุกร่วมกับประชาคมฯ เพื่อค้นหาเด็กและผู้พิการที่ยังตกหล่นให้เข้ามาในระบบ เพื่อจะได้เรียนหนังสือและเข้าถึงสิทธิ์ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ความสำคัญกับเส้นเลือดฝอยในการพัฒนาเมืองร่วมกัน การทำกรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน ต้องดูแลและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่ายังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ระบบ จะต้องทำให้เขาเหล่านั้นเข้าถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ที่พึงมีพึงได้ ซึ่งในวันนี้กลุ่มคนพิการเส้นเลือดฝอยได้ขยับมาเป็น “ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร” ที่จะร่วมกันทำงานเพื่อคนพิการถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่ง กรุงเทพมหานครจะร่วมขับเคลื่อนนโยบาย 5 ดี ด้านคนพิการ ตามเจตนารมณ์ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และร่วมขับเคลื่อน” ที่ประชาคมฯ ร่วมกันเสนอต่อไป

กิจกรรมภายในงานฯ มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านคนพิการของกรุงเทพมหานคร (ตามนโยบาย 5 ดี) ประกาศเจตนารมณ์จากประชาคมคนพิการกรุงเทพฯ และสนทนาประสา “5 ดี ประชาคมฯ ร่วมทำดี” ตามนโยบาย 5 ดี ด้านคนพิการ (สุขภาพดี เรียนดี เศรษฐกิจดี เดินทางดี/โครงสร้างดี และบริหารจัดการดี) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “สุขภาพดี” บริการตรวจสุขภาพให้กับคนพิการในงานฟรี โดย สำนักอนามัย กทม. การแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย Line OA “Bangkok for All” และนโยบาย 5 ดี ด้านคนพิการ กรุงเทพฯ” มุมบอกเล่าเก้าสิบเสียงสะท้อนจากคนพิการเส้นเลือดฝอยกรุงเทพฯ และมุมแสดงผลงานศิลปะฝีมือเด็กพิการ จากฝีมือกลุ่มศิลปินเด็กพิเศษ ชมรม Made By Heart (MBH)

การจัดเวที “เสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอย ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ครบทั้งนโยบาย 5 ดี เพื่อสร้างความเข้าใจ และเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีต่อคนพิการ เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกิดสังคมแห่งความสุข สังคมที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน (Inclusive Society) เช่น

ด้านเศรษฐกิจดี: ร่วมกับภาคีช่วยขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการในสำนักงานเขต กทม.

ด้านสุขภาพดี ส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับคนพิการ ผ่านกิจกรรม เช่น 70 วันมหัศจรรย์ของฉัน งานวิ่งด้วยกัน กิจกรรมร่วมระหว่างคนพิการและครอบครัว

ด้านเรียนดี: ส่งเสริมการศึกษาเด็กพิการอย่างเท่าเทียม ผ่านงานคนพิการเรียนไหนดี เสริมทักษะเพื่อมุ่งสู่การมีงานทำผ่านโครงการ inclusive workplace (IW)

ด้านโครงสร้างและเดินทางดี : สนับสนุนการเดินทางและ Application เมืองใจดี เสนอเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สสส.ยินดีสนับสนุน โอกาสการมีงานทำของคนพิการ และส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาสังคมคนพิการกรุงเทพมหานครให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน

สำหรับเวทีเสียงจากคนพิการเส้นเลือดฝอยฯ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มนิษา อนันตผล ประชาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร คภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายด้านคนพิการ อาสาสมัครผู้ช่วยคนพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 200 คน ร่วมในงาน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active