‘พระ-เณร’ อ้วนเกินเกณฑ์ แนะชาวพุทธ ทำบุญ ลดเสี่ยงโรค

หวัง ‘อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา’ ปีนี้ พุทธศาสนิกชน ทำบุญใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายอาหารด้วยสูตร “4 เสริม 2 ลด” ลดหวาน-มัน-เค็ม ลดเสี่ยงพระอาพาธ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ศ.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยข้อมูลจากการตรวจร่างกายกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์มีน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วนถึง 48% สามเณร 22% เสี่ยงอาพาธด้วยโรค NCDs สูง

สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากอาหารที่ถวายพระสงฆ์มีโปรตีนต่ำ ผักน้อย อีกทั้งยังเป็นของทอดที่มีไขมันสูง พระสงฆ์ได้รับน้ำตาลจากการฉันน้ำปานะ สูงถึง 20 ช้อนชาต่อวัน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด คือ 6 ช้อนชาต่อวัน

สำหรับปัจจัยสำคัญช่วยสงฆ์ไทยห่างไกลโรค เริ่มจากโภชนาการ สูตร “4 เสริม 2 ลด” ประกอบด้วย 1. เสริมข้าวกล้องที่มีเส้นใยอาหารเยอะ 2. เสริมเนื้อปลา 3. เสริมผักเพิ่มใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ 4. เสริมนมพร่องมันเนย พร้อม 1. ลดหวาน 2. ลดเค็ม

ขณะที่ พงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุว่า เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษาปีนี้ พุทธศาสนิกชนตั้งมั่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ ถือศีล ฟังธรรม ตามวิถีไทยวิถีพุทธ แต่คนส่วนใหญ่อาจไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ดี การทำบุญใส่บาตรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาพของพระสงฆ์ โครงการ “สงฆ์ไทยไกลโรค” จึงเกิดขึ้นเพื่อหวังพัฒนาองค์ความรู้ทางโภชนาการ แนะนำการเลือกอาหารใส่บาตรที่ถูกสุขอนามัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการเพื่อป้องกันการเกิดโรค NCDs พร้อมพัฒนาวัดในฐานะองค์กรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนพระสงฆ์เป็นแกนนำความรู้ในการดูแลสุขภาวะ ตนเองและเผยแพร่แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง

“นอกจากองค์ความรู้ด้านโภชนาการ ปรับพฤติกรรมของญาติโยมใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ หลีกเลี่ยงการถวายอาหารรสจัด ลดหวาน-มัน-เค็ม สิ่งสำคัญคือ กิจกรรมสำหรับพระสงฆ์ช่วยพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน คือ การเคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอ เช่น เดินบิณฑบาตให้มากขึ้น เดินจงกรม เดินรอบพระอุโบสถ กวาดลานวัด ล้วนเป็นกิริยาที่สำรวมที่พระสงฆ์ สามเณรทำได้ทั้งสิ้น”

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active