“หมอณรงค์” อภิปรายแถลงนโยบายรัฐบาล เสนอ 3 ประเด็นรื้อโครงสร้างระบบสาธารณสุข

อภิปรายนโยบายรัฐบาลวันแรก ‘นพ.ณรงค์’ สว. อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนุนตั้ง Health Board กระจายอำนาจการเงิน 12 เขตสุขภาพ ค้านนำโรงพยาบาลรัฐออกนอกระบบ ห่วงถ่ายโอน รพ.สต. ทำระบบบริการบิดเบี้ยว

วันนี้ (11 ก.ย. 2566) ที่ประชุมรัฐสภา นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข อภิปรายข้อเสนอแนะต่อนโยบายรัฐบาล ประเด็นการพัฒนาระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะแนวคิดคณะกรรมการกำหนดนโยบายที่เรียกว่า National Health Board เพื่อทำหน้าที่ด้านนโยบายสาธารณสุขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงฯ ลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนสุขภาพว่า มีข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้าง 3 ประเด็น และมีความห่วงใยอยู่ 1 ประเด็น

ประชุมสภา

ประเด็นที่ 1  คือ ความไม่เป็นเอกภาพของกลไกที่ดำเนินการด้านสาธารณสุข ตัวอย่างเช่น กลไกการเงินการคลัง บริหารโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กลไกการพัฒนาบุคลากร บริหารโดยสภาวิชาชีพ และทางมหาวิทยาลัย การพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาพงาน อยู่ที่กรมบัญชีกลาง ดังนั้น รัฐบาลพรรคเพื่อไทยสมัยนั้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด ควรให้มีกลไก คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเกิดขึ้น National Health Board เพื่อให้นโยบายที่แยกส่วน มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประเด็นที่ 2 ควรมีการกระจายอำนาจระบบสาธารณสุขให้กับเขตสุขภาพ 12 เขตภูมิภาค และ กทม. 1 เขต ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า เขตสุขภาพเป็นคำตอบในการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ได้ แต่ขณะนี้บริหารโดยกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น หากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเขตสุขภาพก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับประเด็นการเงินการคลังที่บริหารโดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ เป็นการรวมอำนาจไว้ที่คณะกรรมการ ในการออกแบบการเงินการคลังหนึ่งเดียว แต่ใช้ทั่วประเทศ ซึ่งน่าจะไม่เหมาะกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีข้อเสนอหลายแหล่งว่าควรกระจายและตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพฯระดับเขต โดย 2 ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญในการเปลี่ยนโครงสร้างของระบบสาธารณสุข

ประเด็นที่ 3 คือ ประสิทธิภาพของการบริหารโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  เพราะ รพ. ของ สธ. ครอบคลุมประชากรถึง 70 % หากสามารถบริหารเพิ่มประสิทธิภาพให้คล่องตัวก็จะทำให้ภาพรวมระบบสุขภาพดีขึ้น โดยทางออกเรื่องนี้ที่จะเป็นองค์การ รพ.มหาชน ไม่น่าใช่คำตอบ เพราะขณะนี้มีการพัฒนานวัตกรรมการบริหารหลายรูปแบบ จึงขอฝากรัฐมนตรีดูเรื่องนี้

ส่วนประเด็นที่เป็นข้อห่วงใย 1 ประเด็นคือ การถ่ายโอน รพ.สต. ไปอยู่ อบจ. ประมาณ 1 ใน 3 โดยวุฒิสภาลงพื้นที่ตลอด 1 ปีเต็ม พบว่ามีปัญหาการถ่ายโอน ความไม่พร้อม ส่งผลกระทบต่อประชาชน ระบบบริการกำลังบิดเบี้ยว จึงต้องขอฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่เคยเป็น รมว.กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนในประเด็นเรื่องการถ่ายโอน รพ.สต. ว่าจะทำอย่างไรต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active