‘ภาคีเพื่อการศึกษาไทย’ เผยผลสำรวจคนไทย “อยากรื้อระบบการศึกษาใหม่”

‘ภาคีเพื่อการศึกษาไทย’ ทำโพลในงาน TEP Forum 2022 สำรวจความสนใจเรื่องการศึกษา ชี้ 90% “อยากเห็นการศึกษาไทยออกแบบใหม่ – เปลี่ยนหลักสูตร – เน้นเสมอภาค” เสนอปฏิรูปแบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2565 รศ.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นคนไทยต่อการศึกษาไทยในปัจจุบันที่ร่วมสำรวจกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในงาน TEP Forum 2022 ซึ่งภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มี.ค. 2565

รศ.พร้อมพิไล กล่าวว่า จากการสำรวจประชาชนจำนวนกว่า 200 คน ด้วยแบบฟอร์มออนไลน์ พบว่า กลุ่มครู ตอบแบบสำรวจมากที่สุด รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักวิชาการ ภาคเอกชน ศึกษานิเทศก์ และประชาชนทั่วไป สะท้อนว่าทุกภาคส่วนให้ความสนใจเรื่องการศึกษาไทย โดยการสำรวจได้แบ่งเป็นหัวข้อประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ความคิดเห็นต่อการศึกษาไทยในอนาคต และการออกแบบการศึกษาให้เหมาะสม ใช้วิธีให้คะแนนและพิมพ์คำตอบเพิ่มเติม

รศ.พร้อมพิไล ระบุว่า จากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ต้องการเห็นการศึกษาไทยออกแบบใหม่ ด้วยคะแนน 8-9 จากคะแนนเต็ม 10 และให้คะแนนต่อระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันเพียง 4-5 คะแนน ในส่วนคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการก่อร่างสร้างการศึกษาใหม่ พบว่า มีการให้คะแนน 3.5 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 4 ในประเด็นต้องการให้โรงเรียนช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง, มีมาตรการเร่งด่วนในการทำให้ครูมีคุณภาพ, การสนับสนุนครูให้มีทักษะใหม่ ๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง, ครูต้องได้รับการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี และครูควรได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้เรียน

“เราจะเห็นว่าปัจจุบันสถานการณ์ปัญหามีความซับซ้อนขึ้น เราต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหา ครูเองก็ควรจะได้รับการสนับสนุนเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ในโลกที่มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยเช่นกัน”

เมื่อจำแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ให้ความสำคัญกับข้อเสนอต่อการปรับเปลี่ยนการศึกษาว่า ครูควรได้รับการเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาความรู้ถดถอย, การไม่เลือกปฏิบัติและทำให้เกิดความแตกแยก สะท้อนว่าคนเจเนอเรชันนี้ให้ความสำคัญกับความเสมอภาค สอดคล้องกับผลสำรวจพิมพ์แบบคำตอบ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นความเสมอภาค ความเหลื่อมล้ำ การจัดการศึกษาที่คำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายเชิงพื้นที่ รวมถึงสวัสดิภาพของครูและนักเรียน

“ครูอยากได้ความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การยกย่องให้เกียรติ เคารพการจัดการเรียนรู้ และไม่ว่าช่วงอายุไหนต่างต้องการให้โรงเรียนช่วยทำให้นักเรียนเห็นศักยภาพตนเอง มองว่าเด็กเยาวชนไทยปัจจุบันยังพร่องทักษะการคิดวิเคราะห์ การจะไปถึงทักษะนั้นได้ขึ้นกับการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้”

ในส่วนคำถามว่าหลักสูตรควรจะปรับเปลี่ยนหรือไม่ กว่าร้อยละ 90 เห็นควรปรับเปลี่ยนหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้เห็นควรลดเรียนท่องจำ ลดเนื้อหา เน้นการเรียนที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต มีข้อเสนอเปลี่ยนการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เอื้อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีความอิสระ ตระหนักถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ภาคีเพื่อการศึกษาไทย’ ชวนส่งเสียงทิศทางปฏิรูปการศึกษา เสนอ ‘รมว.ศธ.’

ภาคีการศึกษาระดมไอเดีย “แก้โจทย์เรียนมากคุณภาพน้อย” เสนอคำตอบการปฏิรูป

‘คุณหญิงกัลยา’ รับคำตอบ ‘เปลี่ยนการศึกษาไทย’ แต่ไม่รับปากแก้ได้ครบโจทย์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม