ยกระดับ ‘มะม่วงเบาสงขลา’ ขึ้นทะเบียน GI คุ้มครองสินค้าท้องถิ่น

ชูอัตลักษณ์เฉพาะ รสชาติโดดเด่น เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทั้งผลสด และ แปรรูป ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 4 อำเภอ จ.สงขลา กระทรวงพาณิชย์ เผยสร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 58 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ ผู้ประกอบการแปรรูป ชี้สร้างความเชื่อมั่น ช่วยเพิ่มยอดขายได้

วันนี้(24 ธ.ค.65) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ประกาศให้ ‘มะม่วงเบาสงขลา’ ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เนื่องจากมะม่วงเบาสงขลา เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ และอัตลักษณ์ รสชาติโดดเด่น มีรสเปรี้ยว เนื้อสีขาวแน่น และกรอบ ซึ่งเกิดจากการปลูกในสภาพดินร่วนปนทราย ส่งผลให้มะม่วงเบาสงขลามีรสชาติดีกว่าพื้นที่อื่น ๆ โดยพื้นที่ปลูกมะม่วงเบาสงขลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ครอบคลุมการปลูก 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ อ.สิงหนคร, สทิงพระ, กระแสสินธุ์ และ ระโนด 

สินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้านโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมะม่วงเบาสงขลา ทั้งผลสดและแปรรูป ให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการคุ้มครองสินค้าท้องถิ่นชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า 

“นอกจากผลสดแล้ว ยังรวมไปถึงมะม่วงเบาแช่อิ่ม และมะม่วงเบาดองเกลือ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมของคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยว ที่มักซื้อนำไปเป็นของฝากลือชื่อจากจังหวัดสงขลา ซึ่งมีศักยภาพสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนกว่า 58 ล้านบาทต่อปี อีกด้วย”

ขณะที่ สัณห์ฐกร ประเสริฐกุลวงศ์ ผู้จัดการร้านเจ๊หงษ์มะม่วงแช่อิ่ม ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งดำเนินกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก ‘มะม่วงเบาสงขลา’ มาไม่ต่ำกว่า 35 ปี เปิดเผยกับ The Active ว่า มะม่วงเบาสงขลา มีเอกลักษณ์สำคัญที่รสชาติ ทั้งความเปรี้ยว ความหอม ซึ่งทางร้านรับซื้อมะม่วงเบาจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใน อ.สิงหนคร เพื่อนำมาแปรรูป ทั้งในรูปแบบของ มะม่วงเบาแช่อิ่ม, มะม่วงเบาดองเกลือ และเมล็ดมะม่วงเบาหมักแช่อิ่ม ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม นำไปเป็นของฝากขึ้นชื่อของ จ.สงขลา สร้างรายได้ในทุกช่องทางทั้งจำหน่ายหน้าร้าน และออนไลน์ หลักแสนต่อเดือน

ภาพ : เพจ เจ๊หงษ์มะม่วงแช่อิ่มหาดใหญ่

ผู้จัดการร้านเจ๊หงษ์มะม่วงแช่อิ่ม ยอมรับว่า แม้หลายจังหวัดในภาคใต้จะปลูกมะม่วงเบาได้ แต่ถ้ามองในแง่ของการเป็นวัตถุดิบสำคัญ ต้องยอมรับว่า มะม่วงเบาจากที่อื่น ๆ ให้รสชาติที่ไม่เท่ากับของสงขลา คือรสชาติจะแตกต่างออกไป ดังนั้นการที่มะม่วงเบาสงขลา ได้รับการยอมรับ ถูกประกาศขึ้นทะเบียน GI จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปริโภค และนักท่องเที่ยว ทำให้มะม่วงเบาสงขลาเป็นที่รู้จักมากกว่าเดิม ที่สำคัญคือส่งผลดีต่อกิจการสินค้ามะม่วงเบาสงขลาแปรรูปในวงกว้าง

“การประกาศขึ้นทะเบียน GI จะยิ่งทำให้คนรู้จักมะม่วงเบาสงขลามากขึ้นกว่าเดิม จะทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น เมื่อก่อนลูกค้าอาจไม่เข้าใจว่ามะม่วงเบาของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันอย่างไร เมื่อประกาศขึ้นทะเบียนจะเป็นสิ่งยืนยัน ให้เกิดความชัดเจนขึ้น”

สัณห์ฐกร ประเสริฐกุลวงศ์

ผู้จัดการร้านเจ๊หงษ์มะม่วงแช่อิ่ม ยังอยากให้ใช้โอกาสการประกาศขึ้นทะเบียน GI มะม่วงเบาสงขลา นำไปสู่การที่ภาครัฐหันมาให้ความสนใจกับเกษตรกรชาวสวนมะม่วง และส่งเสริมการปลูกให้หลากหลายมากขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าตอนนี้พื้นที่ปลูกมะม่วงเบาสงขลาค่อนข้างมีจำกัด จึงอยากให้ส่งเสริมการปลูกในพื้นที่ใกล้เคียง โดยส่งเสริมคุณภาพทั้งสายพันธุ์ ปัจจัยการเพาะปลูกให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ได้มะม่วงเบาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับของดั้งเดิมให้มากที่สุด  

สำหรับประกาศจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  เรื่อง ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มะม่วงเบาสงขลา ระบุว่าเพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศ ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มะม่วงเบาสงขลา คำขอเลขที่ 63100256 ทะเบียนเลขที่ สช 65100190 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 14 ตุลาคม 2563 โดยประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ซึ่งนอกจาก มะม่วงเบาสงขลา ที่ประกาศการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว ยังมี ‘มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก’ ด้วย

อ้างอิง

https://www.ipthailand.go.th/th/gi-011/item/gi190-2.html

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active