‘พาณิชย์’ ประกาศ ห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

มีผล 15 ก.ย. เป็นต้นไป รวมรายการขยะอิเล็กทรอนิกส์ห้ามนำเข้า 428 รายการ เป็นผลจากเหตุการณ์ลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561

14 ก.ย. 2563 ‘ราชกิจจานุเบกษา’ เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2563

พร้อมระบุนิยาม “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อื่น ๆ สวิทซ์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด และแอกติเวเต็ดกลาสอื่น ๆ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสารพีซีบี หรือที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียม ปรอท ตะกั่ว โพลีคลอริเนทเต็ดไบฟีนิล

ซึ่งเป็นของเสียเคมีวัตถุ ตามบัญชี 5.2 ลำดับที่ 2.18 ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 ตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 84 และตอนที่ 85 เฉพาะรหัสสถิติ 899 รวมรายการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามนำเข้าจำนวน 428 รายการ

ที่มาของประกาศดังกล่าวเริ่มจากเมื่อปี 2561 เกิดสถานการณ์การลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนมากับเศษพลาสติก และมีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ได้มีคำสั่งที่ 4/2561 วันที่ 13 ก.ค. 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ

ต่อมาคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการฯ มีมติเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2561 มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศห้ามโรงงานใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบในโรงงาน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ยกร่างประกาศพร้อมเปิดรับฟังความเห็นแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2562 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป

โดยผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากประกาศดังกล่าว อาจส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งจากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าปี 2561 ไทยนำเข้ามาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมประมาณ 38,423 ตัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 28 และส่งออกไปเพื่อบำบัดอย่างถูกวิธีประมาณ 7,136 ตัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 6

ทั้งนี้ ในส่วนของการห้ามโรงงานใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นวัตถุดิบในโรงงาน ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 ก.พ. 2563 ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ.2563 โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ดูเพิ่ม

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว