ศบค.ยก 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ทั่วประเทศ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า งดจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท และ Work From Home อย่างน้อย 14 วัน

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (29 เม.ย.2564) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ปรับระยะเวลากักตัว 14 วัน สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพัก ยกเว้นเพื่อทำการตรวจหาเชื้อ และรักษาพยาบาล

2. ปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร แบ่งเป็น 3 สี คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัด, พื้นที่ควบคุมสงสุด (สีแดง) 45 จังหวัด และ 3) พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 26 จังหวัด

โดยในส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค เป็นดังนี้

– ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่ออกนอกเคหะสถาน หรืออยู่ในที่สาธารณะ

– ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 20 คน

– งดรับประทานอาหารในร้าน ให้ซื้อกลับบ้านได้ ไม่เกิน 21.00 น.

– ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่ง  ถนนคนเดิน เปิดบริการ 04.00 – 23.00 น.

– งดเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

– ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ ไม่เกิน 21.00 น. แต่ต้องจำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

– ห้ามใช้อาคารสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งสถาบันกวดวิชา ในการจัดการเรียนการสอน

– ให้ปิดสนามกีฬา สถานที่เพื่อออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ยกเว้น สถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม

– งดเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

3. ส่วนมาตรการสำคัญที่จะใช้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่

– กำหนดแนวปฏิบัติการบังคับใช้ในการขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เหมาะสม โดยให้กรมควบคุมโรคเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณาออกระเบียบการเปรียบเทียบปรับกรณีฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัย

– งดจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ยกเว้นการจัดพิธีตามประเพณีนิยม หรือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในครอบครัว

– ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณาดำเนินการ Work From Home อย่างน้อย 14 วัน เพื่อลดการรวมกลุ่มของบุคคล

– ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ ศบค.ด้านเศรษฐกิจ พิจารณากำหนดมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการนี้โดยเร่งด่วน, ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาคประชาสังคม เร่งรัดในการช่วยเหลือดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มขีดความสามารถ และ ให้ คปภ. จัดให้มีระบบประกันสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว