ทปอ. ยืนยัน “ไม่เลื่อนสอบ TCAS64”

“ศธ.-ทปอ.-กสพท-สทศ.” ออกแถลงการณ์แจงสาเหตุเลื่อนสอบให้ “Dek64” ไม่ได้

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2564 เฟซบุ๊กเพจ Mytcas.com โพสต์แถลงการณ์ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อเรียกร้องการเลื่อนสอบรายวิชาที่ใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

ระบุว่า ตามที่มีข้อเรียกร้องของ Dek64 ที่ต้องการให้มีการเลื่อนสอบรายวิชาที่ใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS64) สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผู้บริหารจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ผู้บริหารจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู้บริหารจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564

ได้ข้อสรุปว่า ที่ประชุมมีมติร่วมกัน “ไม่ควรให้มีการเลื่อนสอบ TCAS64” ด้วยเหตุผลว่า TCAS เป็นระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนต้องมีการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และผู้สมัครทุกคนได้รับทราบข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมของตนเองล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน และกระบวนการในระบบ TCAS64  ได้จัดทำประกาศปฏิทินการดำเนินงานล่วงหน้าให้รับทราบทั่วกันไม่น้อยกว่า 7 เดือน

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารเพื่อให้ผู้สมัครทุกคนรับทราบ ซึ่งการสมัครสอบครั้งนี้มีผู้สมัครกว่า 3 แสนคน และการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนวันสอบเท่านั้น อาจจะต้องเปลี่ยนสนามสอบ และเลขที่นั่งสอบด้วย ทั้งนี้ สทศ. เห็นถึงความสำคัญในการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตย จึงเลื่อนวันสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ม.6 จากวันที่ 27-28 มี.ค. เป็นวันที่ 27 และ 29 มี.ค.

หากมีการเลื่อนสอบที่ทำให้ได้ผลคะแนนสอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดในปฏิทินการดำเนินงานของระบบTCAS64 จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนจากเดือนมิถุนายนออกไปจนกว่ากระบวนการคัดเลือกของ TCAS แล้วเสร็จ ทำให้ต้องปรับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี รวมถึงต้องเลื่อนการฝึกปฏิบัติ การออกภาคสนาม การฝึกงาน และการสำเร็จการศึกษาที่ต้องล่าช้าด้วย

นอกจากนั้น หากมีการเลื่อนสอบ TCAS จะกระทบต่อการเลื่อนสอบอื่น ๆ อย่าง การสอบ กสพท จะทำให้การสอบใบวิชาชีพต้องเลื่อนไปด้วย ส่งผลให้ไม่มีแพทย์จบใหม่ไปทำงาน ดังนั้น การเลื่อนสอบต้องมองภาพรวมทั้งหมด และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการทุกฝ่ายตระหนักถึงความต้องการของผู้เรียกร้อง แต่การทำงานในระบบ TCAS ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนและมีจำนวนมากหลายแสนคน จึงต้องคำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ยึดมั่นในกฎกติกา สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ แต่เอื้อประโยชน์ให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม