ศาลปกครอง มีคำสั่ง “ไม่เลื่อนสอบ TCAS”

หลังนักเรียนขอให้ไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อยุติจัดสอบ ชี้ การเลื่อนสอบกระชั้นชิด เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐและสาธารณะ

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2564 ศาลปกครองกลางมีหนังสือแจ้งคำสั่งศาลถึง วัฒนา เตียงกูล ผู้รับมอบอำนาจจากนักเรียน 6 คน ที่แทนตัวเองว่า “dek64” ที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้ไต่สวนฉุกเฉินเพื่อยุติการจัดสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 ชั่วคราว พร้อมฟ้อง 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) , สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ที่มีมติไม่เลื่อนสอบ จากผลกระทบที่เกิดกับระบบการศึกษาช่วงโควิด-19

ล่าสุด ศาลปกครองกลางมีคำสั่ง “ยกคำร้อง” เนื่องจากคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง ด้วยเหตุผล การแจ้งเลื่อนสอบอย่างกระชั้นชิดอาจไม่สามารถดำเนินการแจ้งผู้เข้าสอบได้อย่างครบถ้วนทั่วถึงในเวลาที่จำกัด เพราะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก จะเป็นอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐและแก่บริการสาธารณะ โดยมีรายละเอียดในหนังสือแจ้งคำสั่งศาล 17 หน้า

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม