เปิดชื่อ​ 3​ รพ.กทม.เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19​ ล็อตแรก

นำร่อง 6​ เขตใกล้จังหวัด​สมุทรสาคร​ บางขุนเทียน บางบอน หนองแขม จอมทอง บางแค ภาษีเจริญ ฉีดที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และราชพิพัฒน์​

วานนี้​ (18 ก.พ. 2564)​ พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างสังกัด อาทิ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกองทัพ ผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

พล.ต.ท.โสภณ​ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานครจะได้รับจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนรวมทั้งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งราชการสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย เป็นประธานอนุกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานอนุกรรมการ ผู้อํานวยการสำนักอนามัย และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 13 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม

โดยคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 1. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. อํานวยการ ประสาน สนับสนุนการดําเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. ติดตามความก้าวหน้า และผลลัพธ์ของการดําเนินงานการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม และ 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมาย

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลกองทัพ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการให้บริการวัคซีนตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนของ ศบค.

สำหรับเบื้องต้นพื้นที่เป้าหมายการให้บริการวัคซีนกลุ่มแรก คือ เขตที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นเขตที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่จำนวนมาก ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตหนองแขม เขตจอมทอง เขตบางแค และเขตภาษีเจริญ แต่พื้นที่เป้าหมายการให้บริการวัคซีนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสถานการณ์การแพร่ระบาด และจำนวนผู้ติดเชื้อเปลี่ยนแปลงไป โดยโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่พร้อมจะให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในระยะแรกนี้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำหรับโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานอื่น และโรงพยาบาลเอกชน ที่มีความพร้อมและจะร่วมให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS