นายกฯ ปัดตก ร่างกฎหมาย “บำนาญแห่งชาติ ฉบับประชาชน”

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 เฟซบุ๊กเพจ บำนาญแห่งชาติ โพสต์ข้อความระบุว่า เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ได้รับหนังสือจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งข้อความว่า ได้รับแจ้งจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. … ที่ พร้อมด้วยความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว มีบัญชาไม่รับรองพระราชบัญญัติดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการฯ จึงไม่สามารถเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไปได้

โดยร่างกฎหมายดังกล่าว ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 13,264 รายชื่อ ได้ร่วมกันยื่นเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 2562 โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดนิยาม “บำนาญแห่งชาติ” เพื่อให้ครอบคลุมคนทำงานทุกคนทั้งในและนอกระบบประกันสังคมที่อยู่ในวัยสูงอายุ คือ มีอายุ 60 ปีขึ้นไปให้ได้รับบำนาญ โดยให้ถือเป็นบำนาญพื้นฐานที่รัฐจัดหาให้จากงบประมาณ และยังให้การกำหนดอัตราบำนาญในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน หรือประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน ให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ

และยังกำหนดให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบจัดตั้งสำนักงานบำนาญแห่งชาติขึ้นในกระทรวงฯ มีผู้อำนวยการ สำนักงานเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงาน และเป็นกรรมการและเลขานุการของ คณะกรรมการบำนาญแห่งชาติ สำนักงานทำหน้าที่จัดทำแผนงบประมาณประจำปีเป็นค่าใช้จ่ายบำนาญพื้นฐานและการบริหารจัดการสำนักงานและในส่วนการจ่ายเงินไปยังผู้รับบำนาญพื้นฐานทุกคน รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูล จัดทำแผนแม่บทบำนาญแห่งชาติ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบำนาญแห่งชาติพิจารณา

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว