กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกังวล สิทธิทางเพศในเมียนมาถดถอยหลังรัฐประหาร

กลุ่มนอนไบนารีแห่งประเทศไทย และคณะฯ แถลงข้อเรียกร้องยุติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ขอคืนประชาธิปไตย ปล่อยนักโทษการเมือง

วันนี้ (3 ก.พ. 2564) กลุ่มนอนไบนารีแห่งประเทศไทย (Non-binary Thailand) และคณะนอนไบนารีเพื่อการรับรองสำนึกทางเพศ แถลงข้อเรียกร้องถึงความกังวลต่อความถดถอยด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นความเท่าเทียมทางเพศในประเทศเมียนมา หลังมีการประกาศรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมองว่าประชาธิปไตยคือการให้อำนาจและสร้างโอกาสให้คนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มหลากหลายทางเพศ ให้มีพื้นที่แสดงจุดยืนและสื่อสารเรื่องราวในกลุ่มของคนให้สังคมรับรู้ได้วงกว้าง แต่เมื่อเกิดรัฐประหารจึงกังวลว่าเสรีภาพทางการแสดงออกจะถูกลดทอนลงไปด้วย

แม้ว่าความก้าวหน้าทางด้านกฎหมายและนโยบายสาธารณะสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศเมียนมาจะยังไม่มีความก้าวหน้านัก แต่ก็ได้มีแนวโน้มที่ดีตามบริทการเมืองระบอบประชาธิปไตย ส่งผลให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศในเมียนมา มีพื้นที่ทางสังคม มีเสรีภาพในการแสดงอัตลักษณ์ของตนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ในปี 2562 ยังมีกิจกรรม Pride Parade ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในเมียนมาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

โดยมีข้อเรียกร้องให้คณะรัฐประหารในเมียนมา ยุติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดโดยทันที 

ต้องการให้คณะรัฐประหารเร่งดำเนินการให้ประเทศกลับสู่ภาวะปกติโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สมัชชาแห่งสหภาพทุกพรรค ได้กลับมาทำหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า เพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของเมียนมา และเพื่อให้ประชากรผู้มีความหลากหลายทางเพศในเมียนมามีเสรีภาพที่จะขับเคลื่อนให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมตามที่คาดหวังได้ต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้