ศธ. ประกาศเปิดเรียนทั่วประเทศ 1 ก.พ. เว้น “สมุทรสาคร”

ส่วน “กทม. – ปริมณฑล” นักเรียนต้องไม่เกินห้องละ 25 คน สั่งโรงเรียนเอกชน สรุปรายการคืนเงินค่าเทอม

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งประกาศเรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ภายหลังจากมีประกาศให้ปิดสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ใน 28 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 4-31 ม.ค. 2564 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ประกาศดังกล่าวให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ยกเว้นโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ยังคงปิดการเรียนการสอนเช่นเดิม และให้ใช้แนวทางจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล หรือวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือการให้ใบสั่งงาน หรือมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

สำหรับโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และปทุมธานี) ให้เปิดการเรียนการสอนได้ โดยแต่ละห้องเรียนต้องมีนักเรียนไม่เกิน 25 คน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอ ให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับวันเรียน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวเพิ่มเติม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่า จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลา 15 วัน เพื่อพิจารณาถึงแนวทางและมาตรการการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่ง และในที่ประชุม สช. ได้พิจารณาถึงข้อร้องเรียนของผู้ปกครอง ถึงการคืนเงินบางส่วนที่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา หรือค่าเทอมไปแล้ว แต่เนื่องจากมีการปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แทน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศไปจัดทำรายละเอียด ว่าสามารถให้ส่วนลดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาอะไรบ้าง และให้นำส่งข้อมูลให้ทาง สช.ทราบ

“ที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนไม่สามารถคำนวณได้ว่าจะชดเชย หรือให้ส่วนลดเพื่อชดเชยภาระของผู้ปกครองอย่างไร เพราะไม่ทราบว่าจะมีการหยุดเรียนกี่วัน แต่วันนี้สามารถคำนวณได้แล้วว่าไม่ได้เปิดเรียน ให้บริการการเรียนการสอนกี่วัน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่จะนำมาคำนวณ เช่น ค่าอาหาร ค่ารถรับส่ง ค่าทัศนศึกษา เป็นต้น ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีแนวทางของตนเองในการนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณา และชี้แจงต่อผู้ปกครอง”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม