สวมหน้ากากไร้คุณภาพ มีโอกาสแพร่และติดเชื้อโควิด-19

เปิดผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการอเมริกา ยืนยันหน้ากากไร้คุณภาพกันโควิด-19 ไม่ได้ แนะสังเกตใบรับรองมาตรฐานการผลิตก่อนซื้อThe Active นำผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการในประเทศอเมริกา ซึ่งมีการทดสอบหน้ากากอนามัยที่ไม่มีคุณภาพและมีคุณภาพ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการแพร่เชื้อและป้องกันการติดโควิด-19

ด้วยการทดสอบการไอ จามเลียนแบบ โดยใช้แรงดันกระตุ้น (Pressure Impulse) ด้วยปั๊มแบบ Manual ความจุอากาศของปั๊มคือ 500 มล.  ซึ่งเทียบได้กับปริมาตรที่ถูกขับออกในขณะไอ โดยละอองน้ำกลั่นและกลีเซอรีนจะถูกขับออกทางปากของหุ่นจำลองและใช้แผ่นเลเซอร์เพื่อสังเกตการไหลของละอองที่พุ่งออกมาจากหน้ากาก จากรูปแสดงให้เห็นว่าหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพสามารถกันละอองในขณะไอจามได้ค่อนข้างดี ส่วนหน้ากากอนามัยที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถกันละอองในขณะไอจามได้ เนื่องจากมีการทะลุผ่านของละอองได้มากกว่าและไกลกว่า จากการทดลองนี้ทำให้ทราบว่าหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพสามารถช่วยลดการแพร่เชื้อจากผู้สวมใส่ไปยังผู้ใกล้ชิดได้ค่อนข้างดี

แล้วจะสังเกตอย่างไร ว่าหน้ากากอนามัยมีคุณภาพหรือไม่

The Active สอบถามเพิ่มเติมกับ รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้า RUEE RMUTL วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเคยทดสอบหน้ากากอนามัยที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ระบุว่า ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหน้ากากอนามัยโดยเลือกจากแหล่งที่จำหน่ายที่ได้รับความน่าเชื่อถือ เพราะปกติร้านจำหน่ายเหล่านี้ จะขอใบรับรองการทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรือ Certificate จากผู้ขาย ซึ่งหมายถึงว่าหน้ากากมีมาตรฐานการผลิต ISO Standard  เช่น สถาบันทดสอบ Nelson Lab, Intertek Lab, RUEE Lab  หรือ หน้ากากที่มี มอก. หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น

แสดงผลการทดสอบหน้ากากที่มีคุณภาพ

แสดงผลการทดสอบหน้ากากที่ไม่มีคุณภาพ

ที่มา: Verma, S., Dhanak, M., and John Frankenfield, J., Visualizing droplet dispersal for face shields and masks with exhalation valves, Physics of Fluids 32, 32, 091701, 2020.

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส