สวมหน้ากากไร้คุณภาพ มีโอกาสแพร่และติดเชื้อโควิด-19

เปิดผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการอเมริกา ยืนยันหน้ากากไร้คุณภาพกันโควิด-19 ไม่ได้ แนะสังเกตใบรับรองมาตรฐานการผลิตก่อนซื้อThe Active นำผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการในประเทศอเมริกา ซึ่งมีการทดสอบหน้ากากอนามัยที่ไม่มีคุณภาพและมีคุณภาพ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการแพร่เชื้อและป้องกันการติดโควิด-19

ด้วยการทดสอบการไอ จามเลียนแบบ โดยใช้แรงดันกระตุ้น (Pressure Impulse) ด้วยปั๊มแบบ Manual ความจุอากาศของปั๊มคือ 500 มล.  ซึ่งเทียบได้กับปริมาตรที่ถูกขับออกในขณะไอ โดยละอองน้ำกลั่นและกลีเซอรีนจะถูกขับออกทางปากของหุ่นจำลองและใช้แผ่นเลเซอร์เพื่อสังเกตการไหลของละอองที่พุ่งออกมาจากหน้ากาก จากรูปแสดงให้เห็นว่าหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพสามารถกันละอองในขณะไอจามได้ค่อนข้างดี ส่วนหน้ากากอนามัยที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถกันละอองในขณะไอจามได้ เนื่องจากมีการทะลุผ่านของละอองได้มากกว่าและไกลกว่า จากการทดลองนี้ทำให้ทราบว่าหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพสามารถช่วยลดการแพร่เชื้อจากผู้สวมใส่ไปยังผู้ใกล้ชิดได้ค่อนข้างดี

แล้วจะสังเกตอย่างไร ว่าหน้ากากอนามัยมีคุณภาพหรือไม่

The Active สอบถามเพิ่มเติมกับ รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้า RUEE RMUTL วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเคยทดสอบหน้ากากอนามัยที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ระบุว่า ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อหน้ากากอนามัยโดยเลือกจากแหล่งที่จำหน่ายที่ได้รับความน่าเชื่อถือ เพราะปกติร้านจำหน่ายเหล่านี้ จะขอใบรับรองการทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรือ Certificate จากผู้ขาย ซึ่งหมายถึงว่าหน้ากากมีมาตรฐานการผลิต ISO Standard  เช่น สถาบันทดสอบ Nelson Lab, Intertek Lab, RUEE Lab  หรือ หน้ากากที่มี มอก. หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น

แสดงผลการทดสอบหน้ากากที่มีคุณภาพ

แสดงผลการทดสอบหน้ากากที่ไม่มีคุณภาพ

ที่มา: Verma, S., Dhanak, M., and John Frankenfield, J., Visualizing droplet dispersal for face shields and masks with exhalation valves, Physics of Fluids 32, 32, 091701, 2020.

Author

Alternative Text
AUTHOR

เอิญ | อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส