คลองแม่ข่า จะไม่ถูกลืม…

โอกาสอนาคตเมืองเชียงใหม่เพื่อทุกคน

“คลองแม่ข่าไม่ได้ถูกลืม แต่การพัฒนาที่ผ่านมาอาจไม่ได้มีพื้นที่พูดคุยกันมากนัก โดยเฉพาะการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน”

นี่เป็นประเด็นเริ่มต้นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใน เวทีสาธารณะคลองแม่ข่า “โอกาสอนาคตเมืองเชียงใหม่เพื่อทุกคน” เพื่อรับฟังข้อมูลและโอกาสในการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแม่ข่าจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการ ในระดับพื้นที่

The Active สรุปสาระสำคัญของการพูดคุย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

ชาลี คงเปี่ยม