เปิดข้อมูลโอกาสด้านเศรษฐกิจของเมืองจากโครงข่ายความสัมพันธ์และความเป็นชุมชนที่มีฐานวัฒนธรรม

จากคำถามที่ว่า “แม่ข่า” อยู่ในพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์ มีความสามารถที่จะเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่น ๆ ในหลายมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อมและนันทนาการ พื้นที่ทางเศรษฐกิจ พื้นที่ของตลาดกับแหล่งอาหาร รวมทั้งจุดเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม แต่ทำไมในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ยังไม่ถูกพัฒนา 

.

ค้นหาคำตอบกับ อ.อจิรภาส์ ประดิษฐ์ นักออกแบบเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมืองและชนบท โครงการเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้ ที่จะมาเปิดข้อมูลโอกาสด้านเศรษฐกิจของเมืองจากโครงข่ายความสัมพันธ์และความเป็นชุมชนที่มีฐานวัฒนธรรม

.

.

Maekha’s Hackathon “โอกาส” ของการพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน

Ep.03-เปิดข้อมูลโอกาสด้านเศรษฐกิจของเมืองจากโครงข่ายความสัมพันธ์และความเป็นชุมชนที่มีฐานวัฒนธรรม

Author

Alternative Text
AUTHOR

วาสนา ไซประเสริฐ

ฝึกฝนการเป็นนักเดินทาง ทั้งการเดินทางภายในและภายนอก... ออกไปเห็นโลกที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเห็นตัวเองเล็กลง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา